Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/taguture/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/taguture/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/taguture/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/taguture/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Zina Eden Kadın Ve Erkeğin Cezası

Zina Eden Kadın Ve Erkeğin Cezası

(1/1)

can kırığı:
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Nisa:16 - İçinizden fuhuş yapan (erkek ve kadın)ın her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe eder ve düzelirlerse, ikisine de eziyet vermekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah, tevbeleri kabul edici ve bağışlayacıdır.
   
     
    Bu ve önceki ayetlerdeki hükümlerin kimler hakkında olduğu konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir.

    Bazı alimlere göre; Nisa: 15 ayeti bekar ve evli kadınlar hakındaki hükmü bildirmektedir. Nisa: 16 ayeti ise; hem evli hem bekar erkek ve kadınlar hakkındaki hükmü bildirmektedir.

    Bazı alimlere göre; Nisa: 15 ayeti zina yapan bekar ve evli kadınlar hakkındaki hükmü bildirmektedir. Buna göre zina yapan kadınlar, ölünceye veya Allah'ın hükmü gelinceye kadar evde hapsedilirler.

    Nisa: 16 ayetiyse sadece evli ve bekar erkekler hakkındaki hükmü bildirmektedir. Buna göre zina eden bekar ve evli erkekler, evde hapsedilmeyip, azarlanır, hakaret edilir ve tövbe edinceye kadar terlik ve ayakkabılarla dövülürler. Ayetteki; "her ikisine de eziyet edin"den kasıt budur.

    Ebu Müslim el Asfahani gibi bazı alimlere göre; her iki ayetin de hükmü bakidir. Nisa: 15 ayeti zina eden kadınlarla ilgili hükmü değil, lezbiyenlik yapan yani; kadın kadına ilişkide bulunan kadınlarla ilgili hükmü bildirmektedir.

    Lezbiyenlik yapan kadınlar, düzelinceye kadar evde hapsedilirler. Bu hastalıktan iyileştiklerinde ve kendilerinde erkeklere karşı bir istek oluştuğunda evlendirilirler. Çünkü lezbiyenlik yapan kadınlar hasta kimselerdir. Kadınlara karşı meyyal, erkeklere karşı soğukturlar. Bu sebeple bu sapıklığı işlememeleri için evlerde hapsedilirler.         İyileşmezlerse ölünceye kadar hapse devam edilir. İyileşirler ve evlenmeyi isterlerse evlendirilirler. Allah (c.c)' nun; "Allah onlara bir yol gösterinceye kadar" ayetinden kasıt, evlendirilmeleridir.

    Nisa: 16 ayetiyse; lutiliğin, yani; erkeğin erkekle zina yapmasının, hükmünü bildirmektedir

    Bunun deliliyse Mücahid'in şu görüşüdür:

    Mücahid; "içinizden fuhuş yapanın her ikisine de eziyet edin." ayeti hakkında şöyle dedi:

    "Bu ayette kastedilen iki erkeğin birbiriyle zina yapmasıdır, yani; lutiliktir." (Abd b. Humeyd, İbn-i Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebi Hatim)

    “her ikisine de eziyet edin.”

    Bu ayette yapılması istenen eziyet; onlara hakaret etmek tövbe edip düzelinceye kadar terlik ve ayakkabılarla dövmektir.

    İbn-i Abbas (r.a) Nisa 16 ayeti hakkında şöyle dedi:

    "Erkek zina ettiğinde hakaret edilir, terlik ve ayakkabılarla vurularak eziyet edilirdi. Bu durum, Allah (c.c)'nun, Nur: 2 ayetini indirmesine kadar sürdü. Bu ayete göre bekar olan zinakara sopa atıldı, evli olan zinakar ise Rasulullah (s.a.s)'in sünnetiyle recmedildi." (İbn-i Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebi Hatim, Beyhaki)

    “Eğer tevbe eder ve düzelirlerse, ikisine de eziyet vermekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah, tevbeleri kabul edici ve bağışlayacıdır.”

    Allah (c.c), bu ayette şöyle buyuruyor:

    "Zina eden erkekler, şayet halis bir şekilde tövbe edip durumlarını düzeltirlerse, onlara eziyet vermekten vazgeçin. Çünkü Allah (c.c), halis olarak tövbe edenin tövbesini kabul edip, affeden ve kullarına karşı rahim olandır. Onların işledikleri günahları tövbe ettikleri taktirde bağışlar. Bu sebeple onlardan, tövbeden ümit kesmemelerini ister."


    Zina Eden Evli Kimseler Nasıl Cezalandırılır?


    Ahmed'e göre; zina yapmış evli kadın ve erkek önce celd edilir (sopa atılır) sonra recmedilir.

    Delilleri:

    Ubade b. Samit (r.a)'dan şöyle rivayet edilmiştir:

    "Rasulullah (s.a.s)'e vahiy indiğinde bu ona zor ve ağır gelir ve yüzü değişirdi. Bir gün Allah (c.c) kendisine vahy indirdi. Bu durumundan sıyrılınca:

    "Benden alın, benden alın! Allah onlara bir yol gösterdi. Bekar bekarla zina ederse yüz değnek ve bir sene sürgün, evli evliyle zina ederse yüz değnek ve taşlanarak öldürmedir." (Müslim, Ahmed, Ebu Davud)

    Ali b. Ebi Talib (r.a) da bu hadise göre amel ederek zina eden evli kadın ve erkeğe önce celdetmiş sonra recmetmiştir.

    Cumhura göre; zina yapmış evli olan erkek ve kadınlar, sadece recmedilirler. Recmden önce celd (sopa) uygulanmaz.

    Rasulullah (s.a.s), Ubade b. Samid hadisinde geçen hükmü, zina yapan evlilere sadece recm uygulayarak pratikte neshetmiştir.

    Rasulullah (s.a.s), zina yapan Maiz ve El Gamidiye isimli kimseleri, iki yahudiyi recmetmiş, recimden önce onları celd etmemiştir.


    Zina Eden Bekarların Sürgün Edilmesi


    Zina eden bekar erkek ve kız sopa cezasından sonra sürgün edilip edilmeyeceği konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir.

    Cumhura göre; zina eden bekar erkek ve kıza sopa vurulduktan sonra, sürgün cezası verilir.

    Delilleri:

    1- Ubade b. Samit (r.a)'dan Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

    "Benden alın, benden alın! Allah onlara bir yol gösterdi. Bekar bekarla zina ederse yüz değnek ve bir sene sürgün..." (Müslim, Ahmed, Ebu Davud)

    2 - Rasulullah (s.a.s) zina edenin bekar işçi hakkında şöyle buyurdu: "100 sopa atılır ve bir sene sürgün edilir." (Buhari Müslim)

    Hanefilere göre; sadece 100 sopa atılır, sürgün hükmü ise neshedilmiştir.

    Delilleri:

    1 - Nur: 2 ayetinde sadece 100 sopa hükmü vardır. Bu hükme bir hüküm eklemek nesh sayılır. Sürgün hükmünü bildiren hadislerse haber ehad hadislerdir. Haber ehad hadislerle ayet neshedilmez.

    2 - Ömer b. Hattab, içki içen Rabia b. Umeyye b. Halef'i ceza olarak Hayber'e sürgün etmişti. Bu adam sürgün edildiği zaman Hrakl'e gitti ve orada hristiyan oldu. Ömer, bunu duyunca:

    "Artık bundan sonra hiçbir müslümanı sürgün etmem" dedi.

    Sürgün hükmü Allah'ın hükmü olsaydı, Ömer, bu cezadan vazgeçmezdi.

    Cumhur bu delillere şöyle cevap vermiştir:

    "Ayete, haberi ehad hadisle hüküm eklenmez" dediğiniz halde bunu siz uygulamışsınız. Sahih olmayan haberi ehad hadise göre nebizle (şıra) abdest alınabileceğini söyleyerek abdestin yalnızca suyla alınacağını bildiren ayete göre hüküm verdiniz. Ayrıca, Rasulullah (s.a.s)'in akrabası olan Beni Haşim ve Beni Abdulmuttalib'e ganimete beşte birinin verilebilmesi için fakir olmasını şart koştunuz. Ve Enfal 41 ayetinde geçen "akrabalara" lafzının genel hükmünü "fakir akrabalar" olarak ettiniz.

    Ayrıca nassa bir hüküm eklemek nesh sayılmaz. Ömer' in hadisine gelince bu hüküm, zina konusunda değil, içki konusundadır. Çünkü Ömer'in söylediği söz sadece içki içenler hakkında söylenmiştir. Sahih rivayete göre Ömer, zina yapan bekarlara sürgün hükmü vermiştir.

    İbn-i Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir:

    "Rasulullah (s.a.s), zina yapan bekarlara yüz sopa attı ve sürgün yaptı. Ebu Bekir ve Ömer de aynı hükmü uyguladılar.(Tirmizi, Nesei)

    Malik'e göre; kızlar sürgün edilmez. Çünkü bu, toplumu daha çok bozar.


    Toplumun Islahı İçin Zina Suçuna Ceza Verilir:


    Allah (c.c), zina suçunu daha Mekke'deyken haram kılmıştır. Fakat Mekke müşrik toplumunda yaşadıkları için, zina yapanlara o zamanlar herhangi bir ceza uygulamadılar. Bu sebeple müslümanların, zinadan uzak durmaları; Allah korkusu ve bu amelden tövbe etme ile sağlanmaya çalışılmıştır.

    Medine de İslam devleti kurulunca ve Allah'ın kanunları uygulanmaya başlanınca, müslümanların hükmü altında bir toplum meydana geldiği için bu toplumun her türlü kötü şeylerden muhafaza edilmesi amacıyla her tür sapıklık ve günahın önüne geçmek şart oldu. Bu sebeple, Allah korkusuyla birlikte cezai müeyyideler de uygulandı.

    Recm ve sopa cezası hükmü gelmeden önce, ister zina, ister lezbiyenlik, isterse lutilik gibi yaygın olan sapıklıkları yapan kimselere, toplumu bunların şerrinden korumak için cezalar veriliyordu.

    Bu sebeple, bu sapıklığı yapan kadınlar, evde hapsedildiler. Erkekler ise çalışıp, ailelerinin maişetini temin etmeleri gerektiğinden hapsedilmeyip, bu sapıklıktan dönünceye kadar İslam toplumu tarafından hakaret ve alçaltılmaya maruz bırakıldılar. Böylece topluma verecekleri zarar engellenmiş oldu.


    Zinaya Şahid Olanların Vasıfları:


    Zina hükmünün uygulanabilmesi için; büluğa ermiş, dört adil, müslüman, erkek şahit gerekir ve bu şahitlerin zina fiilini, tıpkı kovanın kuyuya girmesine şahit oldukları gibi apaçık görerek şahit olmaları gerekir.

    Bu konuda kafirlerin şehadeti kabul edilmez. Çünkü ayette "içinizden" ibaresi vardır.

    Şahidlerin erkeklerden şart olmasının sebebi ise, ayetteki hitabın erkeklere yapılmasındandır. Zaten hadlerde kadınların şehadeti muteber değildir.

    Adil şartına gelince; Allah (c.c), vasiyet ve reci talak konusunda adaletli şahit şartını koşmuştur. Bu mesele onlardan daha aşağı değildir.


    Zina Hakkında Dört Şahit Getirmenin Hikmeti:


    Allah (c.c)'nun, zina konusunda; büluğa ermiş, dört müslüman adil erkek şahidi ve bu şahidlerin zina fiilini, tıpkı kovanın kuyuya girmesine şahit olmaları gibi gözleriyle görerek şahit olmalarını şart koşması, insanların ırzlarını korumak içindir. Çünkü insanların namuslarına laf atılması basit bir olay değildir. Bu nedenle emin olunmadan ve dört şahit getirmeden bu konuda şehadette bulunmamak gerekir.

    Mesela üç kişi, bir kadın ve erkeğin zina yaptığına şahit olsalar, fakat dördüncü bir şahit getiremeseler, o üç kişiye iftira cezası olarak 80 sopa atılır ve bir daha şahitlikleri kabul edilmez.

    Dört kişinin birden, zina olayına şahit olması ise o olayın toplumda artık çekinmeden, korkmadan açıktan yapıldığını gösterir bu ise; ancak ahlakın çok bozuk olduğu toplumlarda meydana gelir. Çünkü zina fiili gizli yapıldığında dört kişinin aynı anda buna şahit olması çok zordur. Böyle kimseler ise cezayı zaten hak etmişlerdir.

    Rasulullah (s.a.s) zamanında, zina hükmünün uygulanması şahitlerle değil itirafla olmuştur.

    Dört şahidin şahitliğiyle ortaya çıkan bir zina fiilinin cezası hemen tatbik edilir.

    Bu da; cezaların, İslam toplumunu korumak için konduğuna açık bir delildir.
 

Navigasyon

[0] Mesajlar